ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ПРЕДМЕТ

Настоящият документ представлява:

(1) общите условия или условията на ползване на Интернет сайта www.re-gen.bg , които уреждат правилата за използването на последния, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от електронния магазин на този сайт, както и

(2) споразумението между „РИ-ДЖЕН“ ЕООД /RE-GEN Ltd./ и потребителя / купувача за покупко-продажба през сайта www.re-gen.bg .

2. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

2.1. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД /RE-GEN Ltd./ е дружество със седалище и адрес на управление в България, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул.Нанчо Попович № 15, с идентичен адрес за кореспонденция, ЕИК: BG203932307

2.2. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД администрира електронния магазин на сайта re-gen.bg.

2.3. Можете да се свържете с „РИ-ДЖЕН“ ЕООД на посочения по-горе адрес, на телефон 0887 898993; 054 966 646 или на имейл адрес info@re-gen.bg .

3. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Общите условия на сайта www.re-gen.bg са задължителни за всички потребители na сайта и на електронния магазин на сайта, наричан накратко по-долу само електронния магазин.

3.2. Всяко използване на електронния магазин означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „РИ-ДЖЕН“ ЕООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно.

3.4. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

3.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия „РИ-ДЖЕН“ ЕООД ще информира за това потребителите чрез публикуването на промените в сайта www.re-gen.bg . В този смисъл Вие като потребител имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на електронния магазин при всяко ползване. Преди финализирането на всяка поръчка, потребителят/купувачът избира квадратче “Прочетох и съм съгласен с „Общи условия“, с което изрично и безусловно заявява, че е съгласен с условията за използване на електронния магазин на „РИ-ДЖЕН” ЕООД.

3.6. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на електронния магазин се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.7. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в сайта и в електронния магазин. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „РИ-ДЖЕН“ ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД

не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;
доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от потребителя стоки не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;
не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;
доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в електронния магазин и в потребителския профил електронни препратки;
не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси;
не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;
няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителят използва електронния магазин.
3.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в електронния магазин, могат да бъдат променяни от продавача по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които „РИ-ДЖЕН“ ЕООД предварително се извинява на потребителите/купувачите.

3.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от „РИ-ДЖЕН“ ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

3.10. www.re-gen.bg може да съдържа линкове към други сайтове. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД не носи отговорност за политиката на конфиденциалност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4. ПОРЪЧКА

4.1. Потребителят може да прави поръчки на електронния магазин чрез добавянето на желаните продукти за покупки, следвайки стъпките, указани в електронния магазин, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

4.2. Всеки добавен в количката за покупки продукт/услуга може да бъде купен/а/, ако е наличен/а/. Добавянето на продукт/услуга в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на продукт.

4.3. Потребителят/купувачът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „РИ-ДЖЕН“ ЕООД в качеството му на администратор на сайта www.re-gen.bg, в това число и на електронния магазин, във връзка с поръчката, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.4. С изпращането на поръчката потребителят/купувачът разрешава на „РИ-ДЖЕН“ ЕООД да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.

4.5. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от потребителя/купувача поръчка, за което следва да уведоми потребителя/купувача. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

неприемане от страна на банката-издател на потребителя на транзакцията при онлайн плащане;
осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при онлайн плащания;
предоставените от потребителя данни в сайта www.re-gen.bg са непълни и/или грешни;
продавачът е направил три неуспешни опита да достави поръчания от потребителя/купувача продукт.
4.6. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „РИ-ДЖЕН“ ЕООД уведомява потребителя/купувача за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на „РИ-ДЖЕН“ ЕООД, потребителят/купувачът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

5. ПРОДУКТИ, ЗА КОИТО КУПУВАЧЪТ НЯМА ПРАВО НА ОТКАЗ

Купувачът няма право да се откаже от сключения договор в следните случаи:

при доставка на стоки, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от „РИ-ДЖЕН“ ЕООД и които колебания могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
при доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
при доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
при доставка на продукти, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
при всички други случаи, предвидени със закон.
6. ДОСТАВКА

6.1. Купувачът носи изцяло риска от повреждане или загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, „РИ-ДЖЕН“ ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху купувача. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

6.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от купувача или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „РИ-ДЖЕН“ ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, продавачът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от „РИ-ДЖЕН“ ЕООД са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката продавачът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на доставката.

6.3. Стоката се предава на адреса за доставка на купувача или на трето лице – представител на купувача, което приема и потвърждава получаването на стоката от името на купувача. При предаване на стоката купувачът или третото лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка и е на посочения от купувача адрес.
При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и купувачът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че купувачът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „РИ-ДЖЕН“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

6.4. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от купувача адрес за доставка в достатъчен според обстоятелствата срок, уговорен между продавача и купувача. Заявките направени през работен ден се изпълняват в рамките на 24-48 часа при наличие на артикулите.

7. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

7.1. Плащането се извършва с наложен платеж – при доставка на поръчания продукт, чрез банков превод. Банковите сметки в Уникредит Булбанк:

IBAN: BG84UNCR70001522535196 , BIC: UNCRBGSF – „РИ-ДЖЕН” ЕООД – преводи на суми за покупки на стоки

IBAN: BG34UNCR70001522754346 , BIC: UNCRBGSF – “РИ-ДЖЕН – Професионално обучение” ЕООД – преводи на суми за участие в курс

7.2. Купувачът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

7.3. Продавачът издава на купувача фактура за поръчаните и доставени продукти въз основа на информацията, предоставена от купувача.

7.4. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД издава фактура за всяко плащане по поръчка, чрез която купувачът си е купил стока/услуга, предлагана на електронния магазин от „РИ-ДЖЕН“ ЕООД. Купувачът е съласен да получава такава фактура по електронен път – на имейл адрес и/или на хартиен носител.

7.5. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната поръчка, потребителят/купувачът е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

7.6. В случай, че в акаунта на потребителя има запаметени повече от един адрес, доставката ще бъде изпратена на този, който е посочен като адрес за доставка.

8. ЦЕНИ

Посочените в електронния магазин цени за стоки/услуги са крайни цени в лева и са с включен ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство. Цените не включват транспортни разходи. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД има право да променя цените по свое усмотрение по всяко време и без да уведомява потребителите. Потребителят заплаща цената, която е била актуална по време на покупката.

9. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ, ГАРАНЦИЯ

9.1. Купувачът ще поеме всички преки разходи по връщането на продукти, предлагани от „РИ-ДЖЕН“ ЕООД в случай, че се откаже от договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от „РИ-ДЖЕН“ ЕООД. Този срок е 24 часа считано от датата на приемане на стоката от купувача или от трето лице, различно от куриера и упълномощено от купувача да приеме стоката. Правото на отказ може да бъде упражнено само в случай, че не е нарушена оригиналната опаковка на поръчаната стока, липсват следи от употреба и стоката е в търговски вид. Стоката трябва да бъде върната, придружена с всички документи, които са получени заедно с нея на адрес България, област Шумен, община Шумен, гр. Шумен 9700, ул.Нанчо Попович № 15, като междувременно уведоми продавача за това на info@re-gen.bg или на телефон 0887898993 и 054 966 646. Купувачът може да върне продукта(-ите) и като попълни електронния формуляр на www.re-gen.bg намиращ се в секция „Моят профил“. В този случай, куриер, изпратен от „РИ-ДЖЕН“ ЕООД ще вземе продуктите от адреса, посочен от купувача.Крайният срок се счита за спазен, ако купувачът изпрати или предаде стоките обратно на търговеца преди изтичането на гореспосочения срок от 24 часа. Сумата за заплатената отказана стока следва да бъде възстановена на потребителя/купувача не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която купувачът е упражнил правото си на отказ, в случай че всички условия са спазени. При неспазени условия, стоката се изпраща обратно на същия адрес, от който е получена, отново за сметка на купувача.

9.2. Продавачът се задължава да възстанови платената цена по договора, сключен от разстояние, от който купувачът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която е постъпило доказателство от купувача, че последният е върнал съответния продукт. Сумата ще бъде възстановена, както следва, без това да доведе до някакви допълнителни разходи за купувача, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:

Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта ще бъдат възстановявани по сметката, от която е било извършено плащането;
Плащанията, направени чрез наложен платеж ще бъдат възстановявани по банкова сметка, допълнително предоставена от потребителя/купувача.
9.3. Продавачът може да забави възстановяването на сумата при наличие на обстоятелства, независещи от него и налагащи въпросното забавяне.

9.4. Право на отказ от сключения договор от разстояние и връщане на стока имат всички купувачи, по отношение на стоките, предлагани от „РИ-ДЖЕН“ ЕООД, при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и вид стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на търговеца запечатани.

9.5. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от купувача стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, купувачът може да предяви рекламация като поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й, а при скрити дефекти – при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им, ако има такава.

9.6. Доставката при връщане и замяна е за сметка на купувача, освен ако бъде доказано, че е допусната грешка от страна на „РИ-ДЖЕН“ ЕООД. При последната хипотеза продавачът поема всички разходи по връщането и замяната на стоката. Срокът за замяна е от 24 до 48 часа от датата на получаване на върнатата стока, при складово наличие на последната. В случай на рекламация, купувачът се задължава да информира търговеца писмено – чрез имейл, или по телефона, преди да изпрати обратно стоката, предмет на рекламацията.

9.7. Продавачът предлага гаранционен документ на купувачите за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката.

9.8. За гаранционен срок се счита срокът, посочен от производителя, или изрично упоменат срок от доставчика в други случаи. При повреда или неизправност, която не е възникнала в резултат на неправилна експлоатация, стоките се ремонтират в случай, че това е възможно или се изпращат за отстраняване на повредата при производителя, за сметка на доставчика.

9.9. Купувачът не може да претендира възстановяване на заплатена сума, ако стоката вече е била заменена с нова или е бил извършен ремонт на стоката в гаранционния срок.

10. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КУПУВАЧА

10.1. Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки/услуги на електронния магазин.

10.2. Потребителят/купувачът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

10.3. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице, чрез използване на потребителското му име и парола. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява „РИ-ДЖЕН” ЕООД за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

10.4. Всеки потребител се задължава при ползване на услугите на Интернет сайта www.re-gen.bg , в това число и на електронния магазин:

да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;• да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Интернет сайта www.re-gen.bg услуги;• да уведомява незабавно „РИ-ДЖЕН“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;• да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
да не извършва злоумишлени действия;
да обезщети „РИ-ДЖЕН“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет сайтове, хипер-връзки, материали или информация, които потребителят/купувачът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.re-gen.bg в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
10.5. Потребителят/купувачът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

11. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

11.1. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите/купувачите използват предоставяните стоки и услуги.

11.2. Доставчикът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.re-gen.bg.

11.3. Доставчикът има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/купувача, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на доставчика да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност спрямо потребителите/купувачите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез интернет сайта www.re-gen.bg .

11.4. Доставчикът, след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на потребителя/купувача собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). Предаването на стоката се удостоверява с подписа на купувача или на трето, упълномощено от последния лице, на транспортния документ, предоставен от куриера.

11.5. Доставчикът има право да събира и използва информация отнасяща се до потребителите/купувачите, независимо дали са регистрирани в сайта www.re-gen.bg ..

11.6. Информацията по предходната точка може да бъде използвана от доставчика за разпространяване на информация за промоции, кампании, нови продукти и други, освен в случай на изрично несъгласие на потребителя. Доставчикът събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които доставчика ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

11.7. Доставчикът има право да поставя електронни препратки към други Интернет сайтове и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил, както и да изпраща до потребителя/купувача бюлетини за получаването на които потребителят/купувачът се е абонирал.

11.8. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „РИ-ДЖЕН“ ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „РИ-ДЖЕН“ ЕООД. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

11.9. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД не носи отговорност за каквито и да било претърпени от потребителя/купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на „РИ-ДЖЕН“ ЕООД .

11.10. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД има право да използва бисквитки (cookies). Бисквитките представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на потребителя/купувача и позволяват възстановяване на информация за потребителя/купувача, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

11.11. „РИ-ДЖЕН“ ЕООД не носи отговорност пред Изпълнителна агенция по лекарствата в случай на подадена от потребителя/купувача невярна информация относно актуалните данни и условия, изискуеми от българското законодателство, във връзка с продажбата на медицински изделия.

12. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

12.1. Потребителят/купувачът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „РИ-ДЖЕН” ЕООД, те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

поддържане на акаунта на потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с потребители/купувачи по повод техните поръчки или разглжедане на исканията им;
изпращане на бюлетини или периодични уведомления по имейл или чрез SMS;
осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и потребителското поведение.
12.2. С предоставянето на свои данни на „РИ-ДЖЕН” ЕООД (включително имейл) потребителят/купувачът дава изричното си съгласие с него да се свързват „РИ-ДЖЕН” ЕООД или трети лица, които са куриери, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките или финансовите услуги, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. „РИ-ДЖЕН” ЕООД е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

12.3. Всеки потребител/купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъде подложен на еднолично решение.

12.4. „РИ-ДЖЕН” ЕООД гарантира на потребителите/купувачите конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. „РИ-ДЖЕН” ЕООД защитава личните данни на потребителя/купувача, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че потребителят/купувачът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „РИ-ДЖЕН” ЕООД може да използва личните данни на потребителя единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

13. РЕКЛАМА

13.1. В момента, в който потребителят, независимо дали с регистрация или с бърза поръчка, предостави имейл адреса си на сайта www.re-gen.bg , той изразява съгласието си за получаване на бюлетини и съобщения за кампании.

13.2. Отказа си от получаване на бюлетин и/или съобщения за кампании потребителят може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки бюлетин, или като се свърже с „РИ-ДЖЕН“ ЕООД по какъвто и да е друг начин, включително, но не само по имейл info@re-gen.bg , по телефона на номер 0887 898993 и 054 966 646, по пощата и др.

13.3. Отказът за получаване на бюлетини и/или съобщения за кампании не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

14. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

14.1. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

14.2. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

15. СПОРОВЕ И ЖАЛБИ

15.1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси, потребителят/купувачът има право да отправи спорните въпроси към нас на посочения за кореспонденция адрес.

15.2. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „РИ-ДЖЕН“ ЕООД, съобразно българското законодателство.

*Термини

Термините използвани в настоящите Общи условия имат следното значение:

Интернет сайт е съвкупност от интернет страници, с обща заглавна интернет страница, която се зарежда във Вашия браузър, при изписване на електронния адрес www.re-gen.bg

Електронен магазин е базирана в интернет пространството платформа, предлагаща на потребителите да сключат договор за покупко – продажба и доставка на предлаганите в нея стоки и услуги.

Браузър – компютърна програма, предоставяща възможност за пренос, обработка и визуализация на данни, посредством различни типове протоколи за пренос на данни.

Доставчик е всяко физическо или юридическо лице, продаващо стоки или предоставящо услуги. Под думата доставчик на интернет адрес www.re-gen.bg следва да се разбира „РИ-ДЖЕН” ЕООД.

Продавач – „РИ-ДЖЕН” ЕООД.

Купувач – физическо лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние в електронния магазин на www.re-gen.bg

Потребител на www.re-gen.bg е всяко лице, въвело електронния адрес или достигнало до www.re-gen.bg чрез пренасочване от друг интернет сайт с, което използва www.re-gen.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през електронния магазин, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез сайта.

Потребител с регистрация е всяко лице, което е извършило указани от „РИ-ДЖЕН” ЕООД в качеството си на администратор на www.re-gen.bg действия, в резултат на които се включва в базата данни на РИ-ДЖЕН” ЕООД и може да прави проверка на историята на поръчките си в www.re-gen.bg

Потребител с бърза поръчка е всяко лице, което е извършило указани от „РИ-ДЖЕН” ЕООД действия, за да направи поръчка на стока от www.re-gen.bg, без да се регистрира.

Потребителски профил /Акаунт/ – раздел от www.re-gen.bg, формиран от потребителско име, имейл адрес и парола, който позволява на потребителя с регистрация да изпрати поръчка и който съдържа информация относно потребителя и историята на някои от действията му в интернет сайта, в това число и електронния магазин (поръчки, данъчни фактури и др.)

Злоумишлени действия са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

Договор за продажба от разстояние – всеки договор, сключен въз основа на предложение от „РИ-ДЖЕН” ЕООД и потребител като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги през електронния магазин на www.re-gen.bg , при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си. Всяка отделно направена поръчка представлява отделен договор. При извършване на електронно изявление за сключване на договор за продажба, потребителят се съгласява както с настоящите Общи условия, така и със съдържанието на договора за продажба от разстояние, в което са предвидени начините на плащане на www.re-gen.bg.

Бюлетин/известия/съобщения – информационни средства, основно електронни, касаещи стоки и услуги на „РИ-ДЖЕН” ЕООД и “РИ-ДЖЕН – Професионално обучение” ЕООД и техните партньори, включително и закупуване на ваучери, или промоции предлагани в определен период от време;

Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на www.re-gen.bg, „РИ-ДЖЕН” ЕООД или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от продавача.

Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на потребителя с регистрация да създаде свои списъци.

Списък – уеб страница в акаунта на потребителя с регистрация в раздел „Любими продукти“, в която той може да добавя продукти, от които се интересува.

Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „РИ-ДЖЕН” ЕООД и потребителя, чрез който последният заявява на „РИ-ДЖЕН” ЕООД, през електронния магазин, намерението си за купуване на стоки и/или услуги от електронния магазин.

Стока/ услуга – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между купувача и продавача през електронния магазин на Интернет сайта www.re-gen.bg.